Geodetske storitve
Geodetski biro Ema Huth d.o.o.
Šmarnogorska pot 17, 1211 Ljubljana - Šmartno
telephone040 848 498 e-mailinfo@nepremicnina.eu
> Evidentiranje stavbe, vpis stavbe

Evidentiranje stavbe, vpis stavbe


Evidentiranje stavbe z vpisom stavbe v kataster stavb in vrisom stavbe v zemljiški katster.

Po končani gradnji je potrebno stavbo evidentirati v zemljiškem katastru in katastru stavb.
Pri evidentiranju stavbe združimo postopek vpisa stavbe v kataster stavb in določitev zemljišča pod stavbo.

Hišna številka

V kolikor stavba še nima hišne številke, pa bi jo morala imeti, moramo podati zahtevo za določitev hišne številke.
Hišno številko mora imeti vsaka stavba, ki je namenjena prebivanju ali opravljanju dejavnosti.

Z evidentiranjem stavbe boste lahko:
- prišli do hišne številke
- opravljali pravni promet z nepremičnino
- najeli hipotekarni kredit
- uveljavljali morebitne zavarovalnine in subvencije
- izpolnili zakonsko obveznost, saj se šteje neevidentiranje stavbe v katastru stavb kot prekršek (164. člen Zgo-1, 127. člen Zen)
- v registru nepremičnin bodo vpisani pravilni podatki
- vrednost vaše stavbe bo usklajena glede na posplošene vrednosti nepremičnin

Tehnični del postopka, v katerem izdelamo elaborat geodetske storitve je osnova za pričetek upravnega postopka, v katerem se vpiše stavbo v zemljiški kataster in v kataster stavb.


Določitev površin

Površina stavbe ali dela stavbe je seštevek vseh površin prostorov, ki spadajo k posameznem delu. Prostorov, ki so namenjeni vzdrževanju, se ne upošteva pri izračunu površin (nepohodna podstrešja, prostor namenjen prezračevanju streh...).

Posamezni prostor se definira z zidovi, ki omejujejo prostor, razen pri balkonih in terasah, kjer se meri do roba. Površina se določi merjeno iz posameznih stranic. Merjeni podatki se zaokrožujejo na eno decimalko. V vsoto površin se ne štejejo odprtine med vrati. Površina stopnišča in dvigala se upoštevajo v vsaki etaži posebej.

Uporabna površina je seštevek vseh prostorov, ki se jih uporablja za isti namen kot stavba ali njen posamezni del. Prostori katerih višina je nižja od 160 cm, se ne prišteva k uporabni višini.

Strošek za vpis stavbe je odvisen od vogalov objekta in površine objekta.
Zagotavljamo kvalitetno in cenovno ugodno storitev.

Izbris stavbe

Izbris stavbe se izvede na podlagi obrazca v katerem se označi katera stavba se briše. Obrazcu se priloži sliko iz katere je razvidno, da stavba ne obstaja več ali če je novo stanje razvidno iz DOFa.
Stroškov postopka ni v kolikor se objekt ni evidentiral po upravnem postopku, v nasprotnem primeru se plača 22,6€ upravnih taks.

Kataster stavb in etažna lastnina

V katastru stavb evidentiramo podatke o stavbah in njenih delih.
Površino stavbe ali dela stavbe se izračuna na podlagi merskih podatkov s terena, v skladu s standardom SIST ISO 9836 Standardi za lastnosti stavb - Definicija in računanje indikatorjev površine in prostornine.

Za vpis stavbe v kataster stavb izdelamo elaborat. Vlogo za začetek postopka se sproži na predlog lastnika nepremičnine (stavbe, dela stavbe ali parcele), imetnika stavbne pravice ali upravnika stavbe.
Po vzpostavitvi etažne lastnine postane vsak posamezni del stavbe zmožen pravnega prometa.

Pravilnik o vpisih v kataster stavb

Pred vzpostavitvijo etažne lastnine je potrebno stavbo vpisati v kataster stavb.

Za stavbe katere so bile zgrajene pred letom 2003, moramo elaboratu priložiti izjavo s katero izjavljamo, da smo obvestili vse stranke v postopku, kot jih predvideva ZEN.

Reference:
Evidentirali smo že preko 1000 stavb. Med katerimi so tudi večji trgovski centri, poslovni objekti in večstanovanjski objekti.