Geodetske storitve
Geodetski biro Ema Huth d.o.o.
Šmarnogorska pot 17, 1211 Ljubljana - Šmartno
telephone040 848 498 e-mailinfo@nepremicnina.eu
> Parcelacija

Parcelacija

Parcelacija, pomeni delitev ali združitev parcel, posledica pa je, da se spremeni površina in oblika novih parcel. Največkrat se deli parcele z namenom prodaje dela parcele. S parcelacijo postane del parcele, samostojna parcela s katero je možno speljati pravni promet.
Postopki združitve parcel se po novem uporabljajo predvsem zaradi prihajajočega davka na nepremičnine, saj je tako možno precej znižati višino odmerjenega davka in tudi zaradi lažjega upravljanja s parcelo oz. nam včasih združena parcela omogoča izvedbo drugih geodetskih postopkov, ki sicer niso možni. Kot je že bilo omenjeno se z združitvijo parcel včasih na povsem legalen način, izognemo ali zmanjšamo plačilo različnih davkov, v preteklem času je bilo to predvsem pri plačilu davka na premoženje nepremičnin večjih vrednosti, danes zaradi davka na nepremičnine.

Nove parcele ustvarimo z delitvijo ali z združitvijo obstoječih parcel, novo nastale parcele evidentiramo v zemljiškem katastru z izdelavo elaborata zemljiško katastrske meritve. Pri postopku parcelacije se stara številka parcela briše in nastane nova številka parcela, zaradi lažje sledljivosti zgodovine parcel.

Naročilo za parcelacijo lahko vloži lastnik parcele, v primeru solastnine na parceli, jo morajo obvezno vložiti vsi solastniki, razen pri parcelaciji zemljišča pod stavbo, kjer je lahko naročnik solastnik, imetnik stavbne pravice, uporabnik stavbe ali njenega dela ali upravnik.

Vlogi za pričetek upravnega postopka parcelacije, je treba priložiti elaborat parcelacije, ki ga izdelamo. V primeru, da se parcelacija izvaja na osnovi dokumenta državnega ali lokalnega organa, je potrebno elaborat parcelacije preveriti skladnost parcelacije z načrtom parcelacije iz občinskega ali državnega akta. Strinjanje lastnikov s takim postopkom parcelacije ni potrebno, v praksi se tak način parcelacije, največkrat uporablja pri odmerah cest in pri izvedbi občinskih in državnih prostorskih planov.


Skica

Elaborat parcelacije vsebuje prikaz novih parcel in potek mej in ostalih obveznih sestavin.

V kolikor parcelne meje še niso urejene je pred parcelacijo potreben postopek ureditve meje za tisti del meje, ki se jo dotika novi del parcelne meje.

Postopek ureditve meje in parcelacije se ponavadi izvedeta skupaj na podlagi enotnega elaborata, ki vsebuje vse sestavine elaborata o ureditvi meje in parcelacije.

V primeru ne strinjanja o poteku ureditve mej in v primeru, da se prične sodni postopek ureditve meje, se kljub temu lahko opravi postopek parcelacije.

Prepoved delitve gozdnih parcel manjših od 5 hektarjev

Parcele, ki so po namenski rabi uvrščene kot gozdna zemljišča, ni možno parcelirati, tudi v kolikor je le del namenske rabe gozd.
Prepoved je določena v Zakonu o gozdovih v 6. ods. 47. člena.

Prepoved ne velja za ostale geodetske postopke (izravnava meje, ureditev meje...) in za zemljišča v solastnini RS ali občin ali za potrebe gradnje javne infrastrukture.

Zagotavljamo vam kvalitetne in ugodne geodetske storitve.