Geodetske storitve
Geodetski biro Ema Huth d.o.o.
Šmarnogorska pot 17, 1211 Ljubljana - Šmartno
telephone040 848 498 e-mailinfo@nepremicnina.eu
> Komasacija

Komasacija

Izvajamo pogodbene in upravne komasacije.

Pogodbena komasacija

Območje komasacija je sestavljanka parcel z različnim lastništvom. Pogodbena komasacije se izvrši na podlagi pogodb med lastniki, izjave in našim elaboratom na podlagi katerega se evidentira novo stanje v zemljiškem katastru. Vsi podpis na pogodbah morajo biti notarsko overjeni. Pogoj za izvedbo je, da so zunanje meje komasacije urejene.
Dokler poteka postopek komasacije so prepovedani vsi ostali geodetski postopki pri katerih bi se spremenil potek parcelnih meja, prepovedana je tudi prodaja zemljišč.
Postopek se prične z naročilom enega od solastnikov. Ze uspešno izvedbo komasacije je potrebna privolitev lastnikov, kateri imajo v svoji lasti vsaj 80% kmetijskih zemljišč, pri stavbnih zemljiščih je dovolj 67%.

Upravna komasacija

Novo nastale parcele v postopku upravne komasacijo se evidentirajo v zemljiškem katastru na pobudo pristojnega lokalnega ali državnega organa. Vlogi za pričetek upravne komasacije se priloži pravnomočno odločbo o novi razdelitvi parcel in skico iz katere je razvidna nova delitev zemljišč in elaborat geodetske meritve.